Toelichting alerteerregeling

Toelichting alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per september 2009

Hieronder treft u de toelichting op de herziene alerteerregeling (september 2009) van de Weko (Wedstrijd commissie van de NBB). De hoofdregel is dat je biedingen moet alerteren waarvan je kan vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing (alert) er een andere betekenis aan toegeeft. Dus kunstmatige biedingen (en de antwoorden daarop) moet je meestal alerteren. Meestal, want het hangt dus ook van het speelniveau van je tegenstander af van wat je moet alerteren.

De alerteerregeling werkt samen met de ingevulde systeemkaart eraan mee dat je biedingen door de tegen-partij kunnen worden begrepen, en andersom dat jij de biedingen van de tegenstander begrijpt. Dit maakt het spel leuker.
Heel bijzondere biedafspraken en –gewoonten in je partnership moet je eigenlijk al aan het begin van de ronde bekendmaken. Alleen verwijzen naar je systeemkaart en alerteerregeling is dan te kort door de bocht. Deze uitleg vooraf vervangt overigens niet de alerteerplicht.

De gevolgen van niet-alerteren terwijl het eigenlijk wel moet, zijn bekend bij arbiters. Het is een misverstand dat een alerteerfout altijd een straf of een scorecorrectie oplevert.

Ten slotte draagt iedereen aan tafel zijn eigen verantwoordelijkheid. Ook de tegenpartij. Als je denkt dat een bod kunstmatig is (bijvoorbeeld een cue-bod) en gealerteerd moet worden dan kun je niet zomaar denken: “foutje van de tegenpartij, ik roep de arbiter”. Je moet eerst navragen wat het bod betekent.

Toelichting alerteerregeling van de Weko

Spelers zijn volgens de spelregels verplicht om volledige uitleg van bied- en speelafspraken te geven. De juiste wijze om aan deze verplichting te voldoen is:
– Het voor aanvang van elke ronde overhandigen van twee duidelijk en volledig ingevulde systeemkaarten aan de tegenstanders.
– Het voor aanvang van de ronde attent maken van de tegenstanders op bijzondere afspraken.
– Het tijdens de ronde alerteren zoals voorgeschreven in de alerteerregeling.
– Het desgevraagd volledig uitleggen van bied- en speelafspraken.

De Weko benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de spelers om ervoor te zorgen dat de tegenstanders weten wat er aan tafel aan de hand is. U heeft daar vier gereedschappen voor, we lichten ze hieronder toe.

Ad 1. Zie hiervoor de handleiding invullen van de systeemkaart op de NBB website.

Ad 2. Het is niet de bedoeling dat eerst de gehele systeemkaart moet worden nageplozen op bijzondere af-spraken alvorens met spelen kan worden begonnen. Bovendien worden systeemkaarten onleesbaar als ze alle afspraken bevatten. Op het model systeemkaart dat voor bondswedstrijden verplicht gesteld is moeten bijzondere afspraken apart worden vermeld. Het is de plicht van de spelers ervoor te zorgen dat ze de tegenstanders vooraf attenderen op alle bijzondere afspraken, zodat de tegenstanders kunnen afspreken hoe ze zich daartegen kunnen wapenen. Welke afspraken dat zijn hangt mede af van het niveau waarop wordt ge-speeld. In de meesterklasse mag meer bekend worden verondersteld dan op de gemiddelde clubavond. Als u geen gebruik maakt van zulke bijzondere afspraken kunt u het kleine model systeemkaart hanteren.

Ad 3. Uitgangspunt is dat iedereen zijn best doet zich zo goed mogelijk aan de alerteerverplichting te houden. Daarbij kan best eens wat mis gaan, u alerteert ten onrechte wel of ten onrechte niet. Als het spel daarmee niet verstoord wordt, bijvoorbeeld omdat de tegenstanders bekend zijn met de juiste betekenis van de bieding, is er geen reden tot klagen over de gemaakte alerteerfout.

Ad 4. Afspraken moeten altijd volledig uitgelegd worden. Een veel gemaakte fout is dat de uitleg op zich niet onjuist is maar wel onvolledig. Als u als uitkomstafspraak de ‘vierde van boven’ hebt, moet u niet ‘kleintje-plaatje’ uitleggen, ook al belooft zo’n uitkomst ook altijd een plaatje in de kleur. Aan de andere kant moeten spelers die om uitleg vragen ook alert zijn en zo nodig doorvragen. Als 2K na 1SA wordt uitgelegd als Stay-man, betekent dit niet automatisch dat de 2K bieder dan ten minste 8 punten heeft of altijd een vierkaart in een hoge kleur. U moet zo nodig doorvragen hoe de tegenstanders dit hebben afgesproken.
Voorbeelden:

1. Bijzondere afspraken waar u de tegenstanders vooraf op moet attenderen
Transfer-Walsh, transferpreëmpts, ongebruikelijke openingen, met name op tweeniveau, 1SA-openingen die minder dan 11 punten kunnen bevatten (’10-12 sans’) of niet per se een SA-verdeling aangeven.

2. Het al dan niet alerteren van doubletten
Uitgangspunt is dat doubletten in principe niet worden gealerteerd. Alleen als u vermoedt dat de tegenstanders het doublet zonder alert verkeerd zullen begrijpen alerteert u wel. Bijvoorbeeld als u speelt dat een doublet op een 2 ruiten tussenbod na de 1SA-opening betekent dat u ook 2 ruiten (Jacobytransfer) had willen bieden en dus hartens belooft. Dat is een afspraak die normaal niet op de systeemkaart zal staan maar zonder alert snel verkeerd begrepen kan worden. Als doublet na een 1SA-opening van de tegenstanders geen kracht aangeeft maar bijv. een eenkleurenspel (zoals bij de DONT-conventie) of een tweekleurenspel met schoppen, is dat een reden om te alerteren. We spreken hier nadrukkelijk niet van een altijd geldend gebod of verbod om doubletten te alerteren. Het speelniveau en de ervaring van de tegenstanders spelen in deze een beslissende rol.

3. Al dan niet alerteren vanwege de beloofde kracht van een bieding
Natuurlijke biedingen worden in het algemeen niet gealerteerd. Ook hier spelen het speelniveau en de erva-ring van de tegenstanders weer een beslissende rol. Zwakke sprongantwoorden op een opening van 1 in de kleur zijn op hoger niveau niet ongebruikelijk maar zullen voor veel spelers als een volstrekte verrassing komen. In dat geval moet er wel gealerteerd worden. Wat niet moet gebeuren is dat spelers na zo’n zwak sprongantwoord denken ‘dat hoef ik niet te alerteren, want het is een natuurlijk bod’ en dat de tegenstan-ders vervolgens de mist ingaan omdat ze denken dat er een sterke in plaats van een zwakke hand zit. Het is de plicht van de spelers ervoor te zorgen dat zo’n situatie zich niet voordoet.

4. Het alerteren van algemeen bekende maar toch kunstmatige biedingen
Stayman, transfers, de multi 2 ruiten opening en de meeste antwoorden daarop zijn kunstmatige biedingen en behoren te worden gealerteerd volgens de regel dat biedingen die een kunstmatige betekenis hebben moeten worden gealerteerd. Nu zal vrijwel iedereen ook zonder alert begrijpen wat deze biedingen betekenen omdat vrijwel iedereen ze zo speelt. In feite bestaat voor deze situatie geen bevredigende oplossing. Of we alerteren deze biedingen niet en dan komen er weer allerlei uitzonderingen op de regel dat biedingen die een kunstmatige betekenis hebben moeten worden gealerteerd, of we alerteren ze wel en dan moeten we voortdurend biedingen alerteren waarvan iedereen weet wat ze betekenen. De Weko heeft gekozen voor wel alerteren.