Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

(september 2015)  
1. Speelavond
De speelavond is op maandag en begint om 19.30 uur. Elke speler dient uiterlijk 15 minuten voor de tijd aanwezig te zijn. Elk paar wordt geacht om 19.25 uur te hebben plaats genomen aan de speeltafel die op het loopbriefje staat aangegeven.
Noord zorgt voor het invullen van de bridgemate.
Zuid zorgt voor het invullen van het contract op het scorebriefje.
Oost controleert het door noord ingevoerde contract.
West controleert het scorebriefje.
Alle spelers zijn verantwoordelijk voor het zitten aan de juiste tafel in de juiste windrichting en het spelen van de juiste spellen.

2. Afmeldingen en invallers
Spelers die verhinderd zijn dienen dit zo mogelijk vooraf in de absentieblocnote te vermelden (ligt naast de computer). In ieder geval dient men elke verhindering uiterlijk op de speeldag vóór 13.00 uur aan de computerbeheerder te melden. Aan hen die in gebreke blijven wordt een score van 0% toegekend.

3. Tijdklok
De speelklok wordt ingesteld op 30 minuten per speelronde. Op 7 minuten voor het einde klinkt een waarschuwingssignaal. Als de klok op 5 minuten staat moet men van het laatste spel in die ronde het eerste biedkaartje op tafel gelegd hebben. Is dit niet het geval dan wordt dit spel als NG (niet gespeeld) in de bridgemate ingevoerd. Indien aan een tafel sprake is geweest van een noodzakelijke vertraging kan de WL de speeltijd verlengen. Er wordt pas gewisseld op een teken van de WL (wedstrijdleider).

4. Klasse-indeling
De spelers worden ingedeeld in speelgroepen van minimaal 8 en maximaal 20 paren. Verder worden zij op sterkte ingedeeld, in de zogenaamde klasse (lijn) A of B, waarbij het resultaat van een vorige periode of competitieronde bepalend is voor de startpositie in de volgende competitieronde.

 

 • Als 2 clubleden, afkomstig uit dezelfde lijn, een nieuw paar vormen, kunnen zij in die lijn blijven spelen.
 • Als 2 clubleden, die afkomstig zijn uit 2 verschillende lijnen, een nieuw paar vormen, wordt dit paar ingedeeld in de laagste lijn.
 • Als een nieuw paar wordt gevormd uit een clublid en een nieuw lid, wordt de nieuwe combinatie ingedeeld in de laagste lijn.
 • Een paar gevormd uit nieuwe leden begint altijd in de laagste lijn.
 • Als 2 spelers een combipaar vormen wordt dit paar ingedeeld door de WL.

De behaalde score wordt in dat geval gecorrigeerd naar ieders speelklasse. Met andere woorden: de speler van de laagste lijn die speelt in de hogere lijn krijgt een bonus van 2%. Omgekeerd krijgt de speler van de hoogste lijn die speelt in de lagere lijn de behaalde score minus 2%.

5. Combitafel
Wanneer er in 2 speelgroepen sprake is van een oneven aantal paren (een stilzittafel) zal gebruik worden gemaakt van een combitafel. Dit is een extra tafel waarop de spellen 25 t/m 28 liggen. Wanneer voor een paar de stilzitronde aan de orde is, gaat het paar uit de hoogste speelgroep aan de combitafel in de NZ-lijn spelen en het dito paar uit de laagste speelgroep in de OW-lijn.

6. Competitie/promotie/degradatie
De parencompetitie
De parencompetitie is d.m.v. het wedstrijdrooster ingedeeld in competitierondes. Een competitieronde bestaat uit 5 zittingen. Per zitting worden 6 speelrondes van 4 spellen gespeeld.
Aan het einde van een competitieronde promoveren de paren in de lagere lijn die op de eerste 3 of 4 plaatsen eindigen. En degraderen de paren in de hogere lijn die op de laatste 3 of 4 plaatsen eindigen (afhankelijk van het aantal paren). Bij een gelijke eindscore beslist het gemiddelde van de competitieronde.
Een paar dat in de competitieronde meer dan tweemaal met een invaller of combipartner heeft gespeeld kan niet promoveren, wel degraderen. Spelers die gedurende een competitieronde van 5 zittingen niet aanwezig zijn en géén vervanging hebben, degraderen automatisch.
Indien een partner door ziekte een langere tijd niet kan spelen en hij/zij vervangen wordt, hoeft het paar niet te degraderen.
Indien een partner door andere omstandigheden (b.v. vakantie) afwezig is, en gedurende deze periode door één en dezelfde persoon vervangen wordt, bestaat de mogelijkheid om éénmaal per competitiejaar een competitieronde buiten mededinging mee te spelen. Deze mogelijkheid geldt ook voor een paar, indien beiden afwezig zijn. Wel vooraf melden bij de wedstrijdleiding.

7. De slemcompetitie
Bij elke competitiezitting wordt voor een geboden en gemaakt kleinslem 1 punt toegekend en voor een geboden en gemaakt grootslem 2 punten. Voor een geboden en niet gemaakt klein slem wordt 1 punt in mindering gebracht en voor een geboden en niet gemaakt groot slem 2 punten. De persoon/personen die aan het einde van het seizoen de meeste slempunten heeft/hebben vergaard, heeft/hebben de slemcompetitie gewonnen.

8. Scores in de parencompetitie
We onderscheiden de volgende scores

 • Normale score: de score die een paar behaalt in de geregistreerde opstelling.
 • Invallersscore: de score die een paar behaalt, wanneer met een invaller wordt gespeeld.
 • Combipaar-score: de score die een paar behaalt wanneer met een clublid wordt gespeeld, al dan niet van dezelfde lijn.
  – Wie met een invaller speelt krijgt de behaalde score met een maximum van 55% en een minimum van 45%
  – Combipaar: de behaalde score, al dan niet gecorrigeerd (zie onder punt 4).
 • Absentiescore: de score die een paar behaalt bij afwezigheid.
  – Een paar dat afwezig is maar wordt vertegenwoordigd door invallers krijgt de invallersscore.
  – Een paar dat afwezig is en geen invallers heeft, doch dat tijdig (zie punt 2) gemeld heeft bij de WL, krijgt voor de eerste afwezigheid zijn gemidddelde score, tweede afwezigheid een score van 40%, derde afwezigheid degradatie.
  – Een paar dat afwezig is, doch dit niet tijdig gemeld heeft bij de WL krijgt een 0% score toegekend voor de betreffende zitting.
 • Bonusscore: de score die een paar behaalt als op verzoek van de WL in een hogere speelklasse gespeeld wordt (2 %).
 • Arbitrale score: uiteraard kan in het algemeen bij een arbitrale beslissing sprake zijn van een arbitrale score, een en ander conform de regels in het spelregelboekje van de N.B.B.

9. Alerteren en gebruik van de stopkaart
In het algemeen geldt, dat de partner van de bieder dient te alerteren bij ieder bod, waarbij de geboden kleur een conventionele betekenis heeft. Uitgezonderd van deze verplichting zijn Stayman, Jacoby en de voorbereidende biedingen van af een 3-kaart. Bij een voorbereidend bod, waarbij de geboden kaart minder dan een 3-kaart kan bevatten, moet de partner van de bieder wel alerteren. Biedingen op vierniveau en hoger worden niet gealerteerd. Het gebruik van een stopkaart is verplicht bij elk sprongbod. De volgende bieder dient daarna een denkpauze van ± 10 seconden in acht te nemen. De tegenpartij mag altijd informatie vragen aan de partner van de bieder, als hij/zij aan de beurt is. Bij verzuim om te alerteren, kan de tegenpartij de arbiter ontbieden. De arbiter beoordeelt op juistheid, en kan dan alsnog ingrijpen.

10. Systeemkaart
Het wordt sterk aanbevolen een systeemkaart ter beschikking te hebben. Deze kaart dient dan ongevraagd aan de tegenstanders te worden aangeboden. Van de spelers kan echter niet gevraagd worden een systeemkaart te overleggen als hun tegenstanders daarbij in gebreke blijven. De spelers mogen hun eigen systeemkaart gedurende het spel niet raadplegen!

11. Onregelmatigheden tijdens het bridgen
Bij onregelmatigheden altijd de arbiter roepen! Leg hem/haar de situatie voor en hij/zij beslist.
Indien men het met de beslissing van de arbiter niet eens is of als de arbiter niet zeker van zijn
zaak is, kan men zich aan het einde van de laatste ronde wenden tot de WL. De WL deelt zijn
uiteindelijke beslissing zo mogelijk diezelfde avond mee aan betrokken partijen.

12. Algemeen
Als een clublid met een invaller speelt die geen lid is van onze club, is het clublid verantwoordelijk voor de handhaving van de hier gestelde regels. Als een van de regels dus tijdens het bridgen actueel is, moet men de invaller daarvan op de hoogte brengen.

13. Clubkampioen
Clubkampioen wordt het paar met het hoogste aantal punten over alle competitiewedstrijden. Bergklassement wint de speler met de meeste geboden en gemaakte slems.

14. Onvoorziene omstandigheden
In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdleiding.

Wedstrijdleider: Jeu Swinkels

Arbitrage bij onregelmatigheden (in beide lijnen):
Mia Smits en Angela Willemsen

Computer en Bridgemates:
Mia Smits en Angela Willemsen

Technische commissie:
Jeu Swinkels, Mia Smits en Angela Willemsen

Beek en Donk, september 2015

©  2014 Over The Bridge